Poems of the Blacksmith 1 / Sepän runot 1 / Smedens dikter 1 : USA soldater, Vietnam / Karl-Johan

Your welcome ! Olkaa hyvät ! Var så goda !

 

https://www.youtube.com/watch?v=iDlWZf2dBXA

 

Smeden K-J Nyström från Österbotten i en film av Dr. A S Hernesniemi. Jag filmade den på hans hemgård i Pensala i Österbotten år1982. 

Seppä Karl-Johan Nyström esittää runonsa "USA soldater, Vietnam". Kuvasin sen v. 1982 hänen kotinsa pihalla Pensalassa Pohjanmaalla. 

Blacksmith Mr. Karl-Johan Nyström presents his poem "US soldiers, Vietnam". I photographed his presentation with a S-8 camera at his home yard in Pensala, Finland in 1982.U S A - s o l d a t e r, V i e t n a m 

Karl-Johan Nyström
(transkr. av A S Hernesniemi)

Du föddes i de stora möjligheternas land
och levde tryggt ledd av din moders hand.
Du växte upp helt ovetande om världens nöd,
var dina föräldrars hopp om sitt ålderdoms stöd.

Så kom kriget till Vietnam, 
på krigsherrarnas lista fanns också ditt namn.
Du måste skiljas från dina föräldrar kära, 
som i ditt unga liv hade stått dig så nära.

Så kom du till ett fjärran, okänt land,
i krigets skugga, med byar i brand.
Du måste utan hat medmänniskor döda,
men kanske måste du själv förblöda.

Hur kan människorna leva så,
mens världen styrs av några få !
Skall då dessa arma själar
leda oss som några trälar ?

I öst och väst är himlen lika blå,
varför skall den göras så dystert grå ?
Har man glömt de fordom sanna orden
om en vilja god och frid på jorden ?

Karl-Johan Nyström / Translated by A S Hernesniemi


U S  S o l d i e r s, V i e t n a m 

You were born in the land of great chances                                                                                  

and you lived save, led by your mother's hand.

You grew up all ignorant about the world's troubles

you were a hope and support to your parents when they'll get old.

So began the war in Vietnam,
and on the war masters' list was your name too.
You had to leave your dear parents,
which in your young days had been so near to you.

You then came to a distant, unknown land,
in the shadow of the war, with burning villages.
You had to kill your neighbors, without hate,
maybe you had to shed your blood too.

How can people live like that,
while the world is ruled by some few !
Shall those poor souls make us follow 
them like some logs in the water ?

In East and West is the sky as blue,
why should it be made so dark grey ?
Has one forgotten the old days' true words
about a good will and peace on Earth ?

Leave a comment

Add comment